സോളാർ, വിൻഡ് മിൽ പാടം നിർമ്മിക്കാം

വിസ്തൃതമായ സോളാർ,  വിൻഡ് മിൽ പാടം നിർമ്മിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ ? അനുയോജ്യമായ ബാധ്യതകളില്ലാത്ത  സ്ഥലം ലഭ്യമാണ്.  തമിഴ്‌നാട്ടിലെ തിരുനെൽവേലി ജില്ലയിൽ 360 ഏക്കറും,  തെങ്കാശിക്കടുത്തു 140 ഏക്കറുമാണ് വിൽപ്പനക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്.  താല്പര്യമുള്ളവർ 0091 98471 24633 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക 

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published.