മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ‘ദത്ത’ പുത്രന്റെ പ്രളയകാല സന്ദേശം !

ഉപദേശകരെ കൊണ്ടു  നല്ല പ്രയോജനം സർക്കാരിന് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കയാണ്,  പ്രത്യേകിച്ചും എം സി ദത്തൻ എന്ന ശാസ്ത്ര ഉപദേശകനെക്കൊണ്ട്.  കേരളീയരെ  ഓഖിയിലും പ്രളയത്തിലും മുക്കിത്താഴ്ത്തിയപ്പോൾ  അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതൃ സ്ഥാപനത്തിൽ അലങ്കരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന റഡാറുകൾ എന്തു ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്നു ആർക്കും വ്യക്തമല്ല.  അതൊന്നും സാധാരണക്കാരന്റെ തലയിൽ കയറാത്ത റോക്കറ്റ് ശാസ്ത്രമല്ലേ ? എന്നാൽ സാധാരണക്കാരെപ്പോലും വെള്ളത്തിലാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ താൻ മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനം നടത്തുമെന്ന് ഉപദേശകൻ  തീർത്തു പറഞ്ഞു.     തലസ്ഥാനത്തെ കണ്ണൻമൂല എന്ന പ്രദേശത്തു നമ്മുടെ ഉപദേശകനു കുറച്ചു സ്ഥലമുണ്ട്.  പ്രളയകാലത്തും അല്ലാത്തപ്പോഴും ആ പ്രദേശത്തെ വെള്ളം മുഴുവൻ വന്നു ചേരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ കണ്ണായ ഭൂമി കൂടി ഉൾപ്പടുന്ന സ്ഥലത്താണ്. ഈ വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകാൻ ഇപ്പോൾ യാതൊരു നിവൃത്തിയുമില്ല…

"മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ‘ദത്ത’ പുത്രന്റെ പ്രളയകാല സന്ദേശം !"

ഓഖിയിലുംതമിഴ്‌നാട് ഒരു മുഴം മുമ്പേ !

കേരളത്തിൽ ഓഖി ഫണ്ട് ചെലവിട്ടതിനെ ചൊല്ലി വിവാദങ്ങൾ പുകയുമ്പോൾ തമിഴ്‌നാട് ദുരിതാശ്വാസം പൂർത്തിയാക്കുകയും ജോലികൾക്കുള്ള നിയമന ഉത്തരവുകൾ നൽകുകയും ചെയ്‌തു കഴിഞ്ഞു ! കേരളത്തിൽ ഓഖി ഇരകളിൽ ഒരാൾക്ക് പോലും നിയമന ഉത്തരവ് നൽകുന്നതിന് മുൻപാണ് തമിഴ്‌നാട് കേരളത്തിനെ കടത്തി വച്ചു മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനം ഓഖിയുടെ കാര്യത്തിലെങ്കിലും നടത്തുന്നത്.  അതും നിയമനം ലഭിച്ച ഒരാൾ കേരളത്തിൽ ഉള്ള ആളായിരുന്നു എന്നു കൂടി കൂട്ടിവായിക്കേണ്ടതാണ്. തലസ്ഥാനത്തെ അടിമലത്തുറയിലുള്ള ജെ. രാജൻ എന്നയാൾക്കാണ് തമിഴ്‌നാട് സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ വകുപ്പിൽ കോഓർഡിനേറ്റർ ആയി 7700-24200 ശമ്പള നിരക്കിൽ നിയമനം ലഭിച്ചത്.  ഓഗസ്റ്റ് 23 ന് ഇറങ്ങിയ ഉത്തരവ് പ്രകാരം എത്രയും നേരത്തെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കയാണ്.   തമിഴ്‌നാട് , കന്യാകുമാരി…

"ഓഖിയിലുംതമിഴ്‌നാട് ഒരു മുഴം മുമ്പേ !"