പുലിമുരുകനല്ല, പിണറായി കാണേണ്ടത് പാഡ് മാനാണ് !

ട്വിങ്കിൾ ഖന്ന നിർമ്മിച്ച് ആർ ബാൽക്കി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന അക്ഷയ് കുമാറും സോനം കപൂറും പ്രധാന വേഷങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പാഡ് മാൻ എന്ന സിനിമ മുഖ്യ മന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ,   ഇല്ലാത്ത സമയം കണ്ടെത്തി  എന്തിന് കാണണം ?  കാരണം മുഖ്യ മന്ത്രി വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നു – “ഒരു ടൺ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലുകൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ മൂന്നു ടൺ കാർബൺ ഡയോക്‌സൈഡ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ കലരും.  ഒരു കുപ്പിക്ക് 562 ഗ്രാം എന്ന കണക്കിൽ ഹരിത ഗൃഹ വാതകം അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പ്രസരിക്കുന്നു ” മുഖ്യ മന്ത്രിയുടെ ഹരിത കേരള മിഷൻ ഇത്ര സൂക്ഷ്മമായി വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പാഡ് മാൻ സിനിമ അദ്ദേഹം…

"പുലിമുരുകനല്ല, പിണറായി കാണേണ്ടത് പാഡ് മാനാണ് !"